Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden Granietzuil B.V.


Daggeldwerk

Reclames kunnen, met redenen omkleed, slechts binnen drie weken na het zenden van de nota worden ingediend. Na deze termijn vervalt de aansprakelijkheid voor het geleverde werk en de mogelijkheid de juistheid van de nota te betwisten.

Indien betaling niet is geschied binnen dertig dagen na de dagtekening der nota, wordt over het verschuldigde bedrag, verhoogd met incassokosten, ad minimaal 10 procent, beschikt.

Indien de opdrachtgever tussentijdse betalingsverplichtingen niet nakomt, is de aannemer bevoegd het werk stil te leggen, onverminderd zijn recht op vergoeding van schade, kosten en interesten.

Bij niet-nakoming van de gestelde betalingsverplichtingen is de opdrachtgever na de dertigste dag na dagtekening der nota een rente van 1procent per maand verschuldigd.

De hierna onder B. op te nemen artikelen 2, 3, 4, 6, 7 en 9, alsmede 8 onder b en e, zijn op daggeldwerk eveneens van toepassing.


Aangenomen werk

(a)Alle aanbiedingen geschieden volgens bestek en tekeningen, voor zover deze niet afwijken van deze voorwaarden.

(b)Tenzij anders is overeengekomen, is de aannemer gehouden zijn aanbieding gedurende tien dagen gestand te houden.

(c)Na de opdracht zullen partijen een aanvangsdatum overeenkomen en een werkplan opstellen. Indien dit niet geschiedt, mag de aannemer erop vertrouwen, dat hij binnen redelijke tijd na de opdracht het werk in redelijk tempo kan uitvoeren, mede gezien de aard van het betreffende project.

(d)Het Nederlandse recht is van toepassing.Verplichtingen van de aannemer van stukadoorswerk

De aannemer verplicht zich, het zijne te doen om het op te dragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. Indien blijkt, dat voor het leveren van goed en deugdelijk stukadoorswerk meer arbeid en materiaal moet worden besteed dan bij het aanvaarden van de opdracht redelijkerwijs te voorzien was, zal dat meerdere door de opdrachtgever aan de aannemer op de wijze als van meer- en minderwerk moeten worden vergoed. Wel zal de aannemer onmiddellijk na constatering van de afwijking overleg met de opdrachtgever openen, waarbij de aannemer het recht heeft ter staving van zijn standpunt het deskundig advies van een door het Bedrijfschap Stukadoors-, Terrazzo- en Steengaasstellersbeddrijf aan te wijzen instantie in te roepen.

Indien de aannemer als gevolg van het niet tijdig aanbrengen van elektrische, sanitaire, verwarmings,- of andere installaties met het werk niet verder kan maar later terug moet komen, om het te voltooien, zal de opdrachtgever hem de daardoor te maken extra kosten vergoeden.

Wordt buiten de schuld van de aannemer de aanvangsdatum en/of het werkplan niet aangehouden, of wordt de aannemer niet binnen redelijke tijd na de opdracht in staat gesteld het werk in redelijk tempo uit te voeren, dan kan de aannemer niet aansprakelijk worden gesteld voor schade wegens te late oplevering, ook niet indien hij als gevolg van of in verband met die omstandigheden met een onvoldoende personeelsbezetting heeft gewerkt. Integendeel, in zulke gevallen is de opdrachtgever verplicht de aannemer zijn schade te vergoeden. Onder voltooiing van het werk wordt verstaan, dat de aannemer het gemaakte werk slechts eenmaal voor zijn kosten zal repareren, nadat de normale aftimmeringen zijn verricht en de tegels zijn aangezet. Dit eenmaal repareren kan slechts worden gevergd tot maximaal 2,5 procent van de aanneemsom. Indien voor de stukadoorswerkzaamheden glas is ingezet, heeft de aannemer niet de zorg dat glas tijdens het stukadoren te beveiligen en na het stukadoren weer schoon te maken. Ditzelfde geldt voor vooraf gezet tegelwerk, inclusief beschadiging daarvan.3. Verplichtingen van de opdrachtgever

(a)Tenzij anders is overeengekomen, is de opdrachtgever verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, reien smallen, plintlatten, water en elektriciteit, hijsmateriaal, alsmede opslagruimte voor materialen ter beschikking te stellen indien deze op of bij het werk aanwezig zijn. Het personeel van de aannemer heeft vrije toegang tot de aanwezige toiletten, schaftketen of kantines op of bij het werk. Van de toegangswegen tot en van de rijbaan of rijplaten op het werk kan door de aannemer of zijn personeel een vrij gebruik worden gemaakt. Contactpunten voor elektra en water moeten bereikbaar zijn met kabels van 25 meter lengte.


(b)De opdrachtgever is verplicht, toegangswegen en aanvoerwegen dusdanig aan te leggen en te onderhouden, dat de materialen tot aan de ingang van het bouwwerk in volle ladingen kunnen worden gelost; indien de afstand tot de ingang van het bouwwerk meer dan 25 meter bedraagt, moet de opdrachtgever aan de aannemer alle daardoor veroorzaakte extra kosten – waaronder met name begrepen extra mankracht voor aanvoer materiaal en extra kosten door het niet in volle ladingen kunnen afleveren – vergoeden.


(c)De opdrachtgever is verplicht, er zorg voor te dragen dat het verrichten der stukadoorswerkzaamheden niet wordt belemmerd door graafwerkzaamheden.


(d)Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering.


(e)Indien tussen 15 oktober en 1 april aan enig bouwwerk stukadoorswerk moet worden verricht is de opdrachtgever verplicht er zorg voor te dragen dat zodanig bouwwerk aan de voor- en achterzijde met glas of ander materiaal is dichtgemaakt. Bij gebreke van dien is de aannemer niet verplicht het werk uit te voeren en is de opdrachtgever verplicht aan de aannemer alle door dezen daardoor te lijden schade te vergoeden. Gedurende gemelde periode komt de verwarming van het object voor verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.


4. Aansprakelijkheid

De aannemer is slechts aansprakelijk voor gebreken en schade aan het door hem gemaakte werk, voor zover deze zijn te wijten aan nalatigheid of verkeerde handelingen van hemzelf of zijn personeel. Alle overige schade aan het werk is voor rekening van de opdrachtgever; dit geldt ook voor verkleuringen en andere schaden tengevolge van vorst, vocht of reparatie.

Loslaten van stukadoorswerk is alleen dan voor rekening van de aannemer, indien wordt aangetoond, dat verkeerde materialen en/of bewerkingen zijn aangewend. De vraag of de ondergrond als zodanig, of door de staat waarin deze zich bevindt, geschikt is om daarop te stukadoren of te spuiten, komt voor verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

Indien vers stukadoorwerk door vorst wordt beschadigd of vernietigd, geldt de aansprakelijkheid van de aannemer slechts voor stukadoorswerk, dat minder dan 24 uur tevoren is aangebracht.


Meer- en minder werk – risicoregeling

Wijzigingen in de opdrachten en meer- of minderwerk moeten worden verrekend, ook indien zij, in afwijking van het bepaalde in art. 1646 van het Burgerlijk wetboek niet schriftelijk zijn opgedragen.

In geval van wijziging van loonkosten, waaronder begrepen secundaire arbeidsvoorwaarden en sociale lasten, wordt deze verrekend. De geldende risicoregeling is van toepassing, met toepassing van de BNG-normen en als loonkostenbestanddeel voor stukadoorswerkzaamheden 75 procent, tenzij een ander percentage wordt overeengekomen.


Materialen

Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt. De aannemer draagt geen aansprakelijkheid voor gebreken aan het gebruikte materiaal, welke hem redelijkerwijs niet bekend konden zijn.


Oplevering van het werk

(a)Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip dat de aannemer dit aan de opdrachtgever mededeelt en dit door of namens de opdrachtgever is opgenomen en goedgekeurd, dan wel de opdrachtgever het gebruik erover heeft genomen of het in gebruik heeft gegeven. Indien de opdrachtgever nalaat, na de voormelde mededeling aan de aannemer het werk op te neme of in gebruik te (doen) nemen, zulks binnen een termijn van veertien dagen wordt hij geacht de goedkeuring te hebben verleend.

(b)Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke de aannemer niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden die als overmacht zijn aan te merken.


8. Betaling


(a)Indien betaling in termijnen is overeengekomen, dient de betaling te geschieden uiterlijk acht dagen nadat het bedrag opeisbaar is geworden.

(b)Indien de opdrachtgever tussentijdse betalingsverplichtingen niet nakomt, is de aannemer bevoegd het werk stil te leggen, onverminderd zijn recht op vergoeding van schade, kosten en interesten.

(c)In gevallen niet bedoeld onder lid (a) zal betaling geschieden binnen dertig dagen na indiening der nota tenzij anders is overeengekomen.

(d)Reclames moeten, met redenen omkleed, binnen dertig dagen na oplevering van het gehele werk bij de aannemer worden ingediend. Daarna is de mogelijkheid bezwaren tegen de nota in te dienen, vervallen.

(e)Indiening van reclames schorst niet de betalingsplicht van de opdrachtgever voor dat gedeelte van het verschuldigde waarover geen verschil in de zin van artikel 9 bestaat.

(f)Bij niet-nakoming van de gestelde betalingsverplichtingen is de opdrachtgever een rente van 1 procent per maand verschuldigd, ingaande op de dag waarop het verschuldigde opeisbaar is geworden.


9. Geschillen – Kosten

Alle geschillen, welke ook (daaronder begrepen, die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd) welke naar aanleiding van de overeenkomst van aanneming of van de overeenkomsten, welke daarvan het uitvloeisel mochten zijn tussen opdrachtgever  en aannemer mochten ontstaan, zullen, tenzij de aannemer aan berechting via de gewone rechtspraak de voorkeur zou geven, in welk geval, indien een rechtbank de zaak moet behandelen, naar keuze van de aannemer de rechtbank van diens woonplaats of van diens plaats van vestiging bevoegd zal zijn, alleen en uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van een scheidsgerecht, gekozen uit de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland, overeenkomstig de statuten van die Raad. Indien de opdrachtgever de aannemer sommeert, zijn keuze tussen gewone rechtspraak en arbitrale rechtspraak te maken, zal de aannemer bij gebreke van het doen van keuze, geacht worden voor arbitrale rechtspraak te hebben gekozen.

Alle kosten, door de aannemer gemaakt voor de incasso van het hem toekomende, ook proceskosten, zullen hem door de opdrachtgever worden vergoed. 


klik hier om een e-mail te sturen